Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů – Whisteblowing linka (vnitřní oznamovací systém)
Whistleblowing je termín používaný pro jednání, kdy jednotlivec-oznamovatel informuje svého zaměstnavatele o protiprávním nebo neetickém jednání, kterého se dopustila jiná osoba na pracovišti nebo v souvislosti s výkonem činnosti pro zaměstnavatele.
Podle zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. („Zákon“) je organizace Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, IČ: 46768041, sídlem Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice (dále jen „Organizace“), povinna od 1. 8. 2023 zavést vnitřní oznamovací systém (whistleblowing linku) pro jednání, které:
 
 1. má znaky trestného činu,
 2. či přestupku s pokutou horní hranice alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje Zákon nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 
 1. zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž a veřejné dražby;
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní špinavých peněz;
 3. daně z příjmu právnických osob;
 4. předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti;
 5. ochrana spotřebitele;
 6. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 7. bezpečnost dopravy;
 8. bezpečnost potravin a krmiv;
 9. ochrana životního prostředí;
 10. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 11. ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 12. ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnost sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
 13. ochrana finančních zájmů Evropské unie nebo fungování vnitřního trhu.
Jsme přesvědčeni, že oznamování podezření z možného protiprávního jednání chrání hodnoty naší organizace, neboť nám umožňuje včas identifikovat problémy, zamezit nevhodnému jednání, ale i snižovat náklady související s nápravnými kroky. Oznamovací systém současně chrání anonymitu oznamovatele a zamezuje případným odvetným opatřením.
Jak využít whistleblowing linku
Organizace pověřila v souladu s § 8 odst. 2 Zákona vedením vnitřního oznamovacího systému společnost Diakonická servisní agentura, s.r.o., IČO: 24795291, se sídlem Belgická 374/22, 120 00 Praha 2 (tzv. Pověřená osoba).
Oznámení prostřednictvím whistleblowing linky můžete využít, pokud jste osoba, která pro Organizaci vykovává závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž, OSVČ, výkon člena orgánu právnické osoby, výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, plnění úkolů v rámci právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet.
Pokud máte informace o tom, že došlo nebo má dojít v organizaci k možnému protiprávnímu jednání, můžete podat oznámení v českém jazyce jedním z následujících způsobů (kanálů):
 
 1. písemně – elektronicky (whistleblowing@diakonie.cz, datovou schránkou: n24w9t8) i v listinné podobě,
 2. ústně telefonicky příslušné osobě i osobně (po domluveném termínu).
 
Je-li oznámení učiněno ústně nebo telefonicky, je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoby pořídit.
Oznámení v listinné podobě lze podat doručené poštou na adresu příslušné osoby:
Whisteblowing – neotvírat
Diakonická servisní agentura, s.r.o.
Belgická 374/22
120 00 Praha 2
Příslušná osoba určená pro účely přijetí a vyřízení oznámení je:
Ing. Kamila Beranová
776 348 006
beranova@diakonie.cz (tento e-mail používat pouze při sjednávání osobní schůzky)
lze komunikovat i přes WhatsApp
Vedlejší příslušná osoba pro případy zastupitelnosti je:
Ivana Swiatková
swiatkova@diakonie.cz
Oznámení lze případně učinit i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR zde:  Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz)
Při podání oznámení vždy uvádějte své jméno, příjmení a datum narození či jiný identifikátor k ověření totožnosti. V opačném případě Vám nebude možné poskytnout ochranu před odvetnými opatřeními! Příslušné osoby určené pro přijetí a vyřízení oznámení mají povinnost mlčenlivosti a její porušení je sankcionováno.
Organizace upozorňuje, že ochrana před odvetnými opatřeními nenáleží osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení. Takové jednání současně naplňuje znaky přestupku, za který lze uložit pokutu až 50 000 Kč.