Sociální rehabilitace

Image
sr
Služba Sociální rehabilitace je určena lidem se zdravotním, tělesným, mentálním, kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním, ve věku 18 – 64 let, kteří potřebují podporu při získávání a zvyšování dovedností pro samostatný život a při začleňování do společnosti.
Služba je poskytována ambulantně – přímo v zařízení služby (na adrese Teplická 1, Litoměřice) nebo terénně - například u Vás doma, na Vašem pracovišti, při cestování, při doprovodech na úřady, k lékařům a další.
Služba je poskytována bezplatně. Službu poskytujeme nejdéle 2 roky. Službu můžete ukončit i dříve.

Kde službu poskytujeme

Sociální rehabilitace Litoměřice
Teplická 1
Litoměřice
412 01
Pondělí: 8:00-15:30
Úterý: 8:00-15:30
Středa: 8:00-15:30
Čtvrtek: 8:00-15:30
Pátek: 8:00-15:30
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno
U terénní služby se lze domluvit s pracovníky výjimečně i v jiný čas. O víkendu máme zavřeno.

Informace pro uživatele

S čím Vám můžeme pomoci?

 • Jak zvládnout samostatně pečovat o domácnost, o oděvy, o sebe a jiné členy domácnosti (vaření, žehlení, praní, uklízení, dodržování hygieny, péče o zvířata) 
 • jak cestovat (do práce, od nás domů, za kamarády)
 • jak si vyřídit věci na úřadech 
 • co dělat v různých situacích
 • jak pracovat s počítačem, telefonem a dalšími běžnými přístroji
 • jak hospodařit s penězi a nakupovat
 • jak trávit volný čas, kde si najít kamarády
 • jak se připravit na práci, získat a udržet si zaměstnání: hledání vhodného pracovního místa, pomoc při nástupu do práce (vyřízení dokumentů, doprovod na vstupní prohlídku a k zaměstnavateli), pomoc naučit se práci na pracovišti.

Každý náš uživatel má svého klíčového pracovníka, se kterým se schází na pravidelných schůzkách. S ním plánujete, jak často budete potřebovat naší podporu.

Pokud máte o službu zájem, vyplňte žádost o vstup do služby (záložka ke stažení) a pošlete ji na naší adresu (Diakonie, Teplická 1, 412 01 Litoměřice). Žádost můžete také osobně donést nebo poslat mailem na sr@diakonieltm.cz. Zavoláme Vám a potvrdíme, že jsme ji přijali a domluvíme si schůzku, kde si řekneme další informace o službě. Žádost je také možné vyplnit přímo na dohodnuté schůzce.

Pro zaměstnavatele

Podpora zaměstnavatelů při zaměstnávání uživatelů se zdravotním postižením:

 • při vytváření vhodné pracovní náplně pro uživatele
 • při vyřizování formalit souvisejících s nástupem uživatele do zaměstnání (tvorba pracovní smlouvy, délka pracovní doby, pojištění apod.)
 • při komunikaci s uživatelem
 • při řešení problémů se zapracováním uživatele a s jeho začleněním do kolektivu spolupracovníků

   
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením přináší zaměstnavatelům také řadu výhod:

 • získání motivovaného zaměstnance, který nepovažuje za podřadné vykonávání pomocných a jednoduchých prací.
 • plnění povinného podílu
 • daňové úlevy
 • zvýšení prestiže firmy v očích veřejnosti
 • podpora uživateli přímo na pracovišti, která je hrazená agenturou
 • příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením


Podrobnosti o výhodách zaměstnávání osob se zdravotním postižením najdete zde

Poslání, cíle, okruh osob a zásady

Poslání služby

Posláním sociální rehabilitace v Diakonii ČCE v Litoměřicích je podporovat lidi se zdravotním postižením, aby rozvojem dovedností zvýšili svou samostatnost a zapojili se do běžného života ve společnosti podle svých možností a schopností.

Cíle služby

Cílem služby sociální rehabilitace je podpořit uživatele tak, aby zvládl samostatně nebo s přiměřenou podporou naplňovat své individuální potřeby a cíle. Rozvojem schopností a dovedností v maximální možné míře zvýšil svoji samostatnost a soběstačnost, mohl se zapojit do běžného života v komunitě, dokázal uplatňovat svoje práva a oprávněné zájmy. 

Dílčí cíle:

 • Uživatel je samostatný nebo s malou podporou zvládne péči o vlastní osobu (hygiena, úprava zevnějšku a péče o oděvy, plánování denního režimu, zabezpečení stravy), v případě potřeby zvládne pečovat o blízké osoby.
 • Uživatel zvládá samostatně nebo s přiměřenou podporou samostatné bydlení a péči o domácnost (nakupování, hospodaření s penězi, vedení vlastního rozpočtu, ovládat běžné domácí spotřebiče, udržovat pořádek).
 • Uživatel zvládne samostatně nebo jen s malou podporou se pohybovat po místě kde žije, zvládá samostatně cestovat a využívat veřejné dopravní prostředky, navštěvuje běžně dostupné služby, dokáže využívat svůj volný čas, plánovat ho, účastní se kulturních, sportovních a společenských událostí.
 • Uživatel umí samostatně nebo s malou podporou jednat na úřadech, vyřídit si osobní záležitosti a zvládá jednoduché úřední úkony (podpis, vyplňování formulářů, jednání s úředníky, orientace na úřadech), uživatel zná svá práva a umí je uplatňovat.
 • Uživatel si umí najít a udržet vhodné zaměstnání (vyhledávání zaměstnání, komunikace se zaměstnavatelem, má pracovní návyky a zná pracovní práva a povinnosti).
 • Uživatel je samostatný v komunikaci (dorozumí se, používá běžné komunikační prostředky) orientuje se v čase, osobách, místě, v obvyklých situacích a dokáže v nich přiměřeně reagovat, dokáže reagovat v krizových situacích, umí si samostatně vyhledat potřebné informace.

Cílová skupina

 • Služba sociální rehabilitace je určena pro osoby se zdravotním, tělesným, mentálním (lehký a středně těžký stupeň), kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
 • Nepříznivou sociální situací ve službě sociální rehabilitace pracovníci rozumí situaci, kdy se uživatel chce více osamostatnit, ale v důsledku svého postižení nemá dostatek schopností nebo z důvodu zdravotního postižení ztratil soběstačnost a chce tuto situaci změnit.
 • Služba je určena pro osoby ve věku od 18 do 64 let.

Zásady poskytování služby

1. Respektování lidských práv, důstojnosti, potřeb, zájmů a názorů uživatele

Ke všem uživatelům služby přistupujeme stejně bez rozdílu barvy pleti, pohlaví, náboženského vyznání, politické příslušnosti, způsobu života apod. Se všemi uživateli jednáme s úctou jako se sobě rovnými, zachováváme jejich lidskou důstojnost a dbáme na dodržování lidských práv a svobod.

2. Individuální přístup k uživateli

Službu uzpůsobujeme potřebámmožnostem a schopnostem každého uživatele, např. komunikace pomocí obrázků, pomalejší tempo řeči, množství informací, délka a frekvence schůzek.

3. Podpora aktivity a samostatnosti uživatele

Podporujeme uživatele k aktivnímu řešení své nepříznivé sociální situace a k dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti. Uživateli poskytujeme takovou podporu, která je nezbytně nutná.

4. Profesionální a týmová práce

Pracovníci služby splňují odbornost k výkonu své profese a neustále se vzdělávají, prohlubují si své znalosti. Při poskytování služby v zájmu uživatele spolupracují také s rodinou, opatrovníkem uživatele, úřady a dalšími návaznými službami. Dodržujeme Listinu základních práv a svobod, řídíme se Etickým kodexem sociálního pracovníka, potřebami a názory uživatele.

Rychlý
kontakt

Ke stažení