Domov pro rodiče s dětmi

Image
domov
Domov pro rodiče s dětmi poskytuje azylové ubytování rodičům s nezaopatřenými dětmi, případně těhotným ženám, které se ocitly v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok nabízíme přechodné ubytování s podpůrným sociálním programem. Program předpokládá aktivní spolupráci, která vede ke změně nepříznivé sociální situace rodiny.
Služba je poskytována na adrese Liškova 1543/43, 412 01 Litoměřice (matky s dětmi) a Komenského 224, 411 55 Terezín (rodiny s dětmi).

Kde službu poskytujeme

Domov pro rodiče s dětmi Terezín
Komenského 152
Terezín
411 55
domov@diakonieltm.cz
facebook.com/domovrodicesdetmi
Pondělí: 7:00-16:00
Úterý: 7:00-16:00
Středa: 7:00-16:00
Čtvrtek: 7:00-16:00
Pátek: 7:00-16:00
Sobota: 0:00-24:00
Neděle: 0:00-24:00
SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA NEPŘETRŽITĚ.
Domov pro rodiče s dětmi v Litoměřicích
Liškova 1543/43
Litoměřice
412 01
domov@diakonieltm.cz
facebook.com/domovrodicesdetmi
Pondělí: 9:00-15:00
Úterý: 9:00-15:00
Středa: 9:00-15:00
Čtvrtek: 9:00-15:00
Pátek: 9:00-15:00
Sobota: 0:00-24:00
Neděle: 0:00-24:00
SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA NEPŘETRŽITĚ.

Informace pro uživatele

Domov pro rodiče s dětmi nabízí tyto služby:

 • Azylové ubytování
 • Sociální poradenství

Kapacita zařízení je 57 osob (18 dospělých a 39 dětí). 

Osoba žádající poskytnutí služby je povinna předložit vyjádření lékaře v souladu se zněním příslušných ustanovení Zákona č. 108/2006 Sb.

Bližší informace o jednotlivých Domovech najdete v záložce ke stažení (INFO balíček Terezín a INFO balíček Litoměřice).

Image
leták Domov
Kontakty na pracovníky

Koordinátor služby: Mgr. Vladimíra Tomášová - tomasova@diakonieltm.cz / +420 774 120 002

Domov pro rodiče s dětmi - Litoměřice

Vedoucí, sociální pracovnice: Mgr. Lenka Vašutová - vasutova@diakonieltm.cz / +420 606 289 520 

Sociální pracovnice:: Bc. Michaela Venhodová - venhodova@diakonieltm.cz / +420 731 117 315

 

Domov pro rodiče s dětmi - Terezín

Vedoucí, sociální pracovnice : Mgr. Jana Zalabáková - zalabakova@diakonieltm.cz / +420 739 526 185

Sociální pracovník: Bc. Michal Šafránek - safranek@diakonieltm.cz / +420 737 453 905

Poslání, cíle, okruh osob a zásady

Posláním Domova pro rodiče s dětmi je poskytovat azylové ubytování rodičům s nezaopatřenými dětmi, kteří chtějí aktivně pracovat na řešení své nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení a při tomto procesu využívat podpory, které Domov pro rodiče s dětmi v rámci poskytovaných služeb nabízí.

Cílová skupina

 • Cílovou skupinu tvoří rodiče s nezaopatřenými dětmi (manželské a partnerské páry s dětmi, matky s dětmi, otcové s dětmi, pěstouni a osoby, které mají rozhodnutím soudu svěřené dítě do péče, případně těhotné ženy od 28. týdne těhotenství), kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

 • Za nepříznivou situaci považujeme situaci, kdy rodiče s dětmi ztratili bydlení nebo jim ztráta bydlení hrozí, žijí v nevyhovujících podmínkách a sami nejsou schopni svoji situaci zvládnout vlastními silami (například z důvodu nedostatku finančních prostředků nebo snížené schopnosti s nimi nakládat, nemají potřebné dovednosti a návyky, jak si zajistit a udržet vyhovující bydlení, mají nedostatek podpůrných sociálních vazeb).

  Sociální služba je poskytována přednostně pro potřebné z Ústeckého kraje, zejména z Litoměřic a okolních měst a obcí. V případě nenaplněné kapacity může být poskytnuta i obyvatelům z jiných regionů.

Cíle sociální služby:

 • Cílem poskytované služby je, aby rodiče s dětmi překonali v bezpečném a podpůrném zázemí svou nepříznivou sociální situaci a vrátili se do přirozeného prostředí.

  Dílčí cíle:

  Rodič při ukončení pobytu:

  • Zvládá péči o domácnost.
  • Zvládá péči o dítě a výchovu dítěte.
  • Má pravidelný měsíční příjem a umí s ním hospodařit (má zajištěny dávky nebo zaměstnání).
  • Má zajištěno vhodné následné bydlení.

Zásady poskytování služby:

Zásady naší práce vycházejí z hodnot Diakonie ČCE: Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

Jak se diakonické hodnoty naplňují dále v naší práci:

Milosrdenství: Uživatelům pomáháme s respektem a úctou, poskytujeme jim emoční podporu.

Žít z milosrdenství pro nás také znamená:

 • vidět především člověka a jedinečnost jeho příběhu,
 • dávat uživatelům možnost prožít pozitivní zkušenosti.

Fortelnost - Dbáme na poctivost, odbornost a kvalitu naší práce.

Pracovat fortelně pro nás také znamená:

 • posilovat odpovědnost za poskytování služeb,
 • zvládat zátěžové situace.

Společenství - Ceníme si spolupráce, sdílíme své zkušenosti, dáváme jeden druhému zpětnou vazbu a usilujeme o vzájemné porozumění.

Tvořit společenství pro nás také znamená:

 • v pracovním týmu sdílet informace, znalosti a šířit příklady dobré praxe,
 • vnímat svou odpovědnost za sebe i práci týmu.

Naděje - Našim uživatelům chceme předávat naději, že přijde pozitivní změna.

Žít z naděje pro nás také znamená:

 • rozumět významu osobního rozvoje a hledat k němu příležitosti, pracovat na strategii a rozvoji organizace.

Fotografie z Domova Terezín

Fotografie z Domova Litoměřice